Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólne warunki gwarancji na usługi serwisowe w sieci
Bosch Diesel

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejsze Ogólne warunki gwarancji na usługi serwisowe w sieci Bosch Diesel (zwane dalej Ogólne warunki gwarancji Bosch Diesel lub Ogólne warunki) to dobrowolna gwarancja udzielana przez autoryzowane przez Robert Bosch Sp. z o.o specjalistyczne serwisy naprawcze z autoryzacją Bosch Diesel Service lub Bosch Diesel Centrum i dotyczą wykonywanych w nich płatnych Usług serwisowych.
 2.  Bosch Diesel Service lub Bosch Diesel Centrum mogą prowadzić również naprawy gwarancyjne Bosch lub inne programy naprawcze Bosch. Warunki gwarancji dla takich napraw są określone odrębnie.
 3.  Definicje pojęć stosowanych w niniejszych Ogólnych warunkach objaśnione są w Regulaminie świadczenia usług serwisowych w sieci Bosch Diesel, z którym to Regulaminem Klient powinien zapoznać się przed skorzystaniem z Usługi serwisowej i uzyskaniem gwarancji na zrealizowaną Usługę serwisową.
 4.  Gwarantem jest Serwis, który dokonał naprawy Podzespołu lub Układu paliwowego i który jest jedynym upoważnionym do rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych w ramach niniejszych Ogólnych warunków.
 5.  Ogólne warunki gwarancji Bosch Diesel są uzupełnieniem uprawnień ustawowych wynikających z przepisów ogólnych, w tym Ustawy o prawach konsumenta oraz z Kodeksu cywilnego oraz nie wyłączają i nie ograniczają tych uprawnień.
 6.  W przypadku wątpliwości dotyczących niniejszych Ogólnych warunków zalecane jest skontaktowanie się bezpośrednio z Serwisem, który wykonał Usługę serwisową.


Przedmiot i okres gwarancji

 1.  Przedmiotem gwarancji na wykonane Usługi serwisowe jest poprawne technicznie działanie w pojeździe lub maszynie naprawionego przez Serwis Podzespołu (w szczególności wtryskiwacza, pompowtryskiwacza lub pompy) lub poprawne technicznie działanie naprawionego przez Serwis Układu paliwowego.
 2.  Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty odbioru Podzespołu lub Układu paliwowego.

Warunki gwarancji

 1.  Kluczowym elementem zachowania gwarancji na wykonane Usługi serwisowe jest prawidłowy montaż podzespołu w pojeździe lub maszynie lub prawidłowe użytkowanie Układu paliwowego. Serwis przeprowadzający naprawę, po jej zakończeniu, przekazuje Klientowi wytyczne i zalecenia dotyczące montażu naprawionego Podzespołu lub wytyczne i zalecenia dotyczące dalszego użytkowania Układu paliwowego, do których Klient powinien się bezwzględnie zastosować.
 2.  Zalecane i rekomendowane jest wykonywanie demontażu i montażu Podzespołu w pojeździe lub maszynie przez zarejestrowany warsztat samochodowy lub odpowiedni serwis maszyn.
 3.  W okresie gwarancji Klient zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wymaganych czynności przeglądowych pojazdu lub maszyny (m.in. wymiana filtrów), zgodnie z zaleceniami i terminami oraz powinien zachować do wglądu dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.
 4.  Roszczenia gwarancyjne mogą dotyczyć tylko samej naprawy Podzespołu lub Układu paliwowego (w zakresie wykonanych Usług serwisowych) i nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, przegląd i inne. Gwarant nie odpowiada też za jakiekolwiek obrażenia fizyczne osób, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, zniszczenia, koszty lub straty finansowe związane z przedmiotem roszczeń gwarancyjnych.
 5.  Gwarancja traci ważność w przypadku zatarcia/zniszczenia elementów/znaczników/tabliczek identyfikacji Podzespołu/Układu, w szczególności numerów seryjnych.

Gwarancja nie obejmuje

 1.  uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu wynikających z montażu/zainstalowania i/lub uruchomienia Podzespołu niezgodnie z wytycznymi i zaleceniami Serwisu;
 2.  uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Układu paliwowego wynikających z niezastosowania się do wytycznych i zaleceń Serwisu dotyczących dalszego użytkowania;
 3.  elementów Podzespołu/Układu, które nie podlegały naprawie, takich jak cewki elektromagnetyczne, elementy piezoelektryczne, oraz obudowy/korpusy;
 4.  uszkodzeń lub nieprawidłowego działania Podzespołu powstałych z winy Klienta, w wyniku eksploatacji niezgodnie z instrukcjami obsługi i/lub niestandardowym użytkowaniem do którego pojazd lub urządzenie nie jest przeznaczone (np. używanie pojazdu do zawodów sportowych);
 5.  uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu lub Układu paliwowego wynikających z użycia ewidentnie zanieczyszczonego paliwa i/lub oleju opałowego;
 6.  samowolnej przebudowy/modyfikacji układu/zespołu, w którym montowany/używany jest Podzespół, w szczególności powodującej zmiany parametrów pracy, w tym zainstalowania dodatkowego osprzętu;
 7.  uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym wykonaniem okresowych czynności obsługowych (przeglądów) oraz wykonaniem przeglądu przez nieupoważniony/nieuprawniony serwis;
 8.  próbą dokonania naprawy i/lub ingerencji (np.: rozkręcenia) przez nieupoważnione osoby w tym nieupoważniony/nieuprawniony serwis;
 9.  gdy dostarczony w ramach reklamacji Podzespół lub Układ paliwowy jest rozmontowany lub/i zdekompletowany oraz/lub ma zdemontowane/uszkodzone elementy zabezpieczające;
 10.  uszkodzeń mechanicznych wywołanych zewnętrzną, nieuzasadnioną ingerencją, w szczególności z użyciem bardzo dużej siły;
 11.  zamontowaniem Podzespołu lub Układu do innego pojazdu lub maszyny, niż ten/ta do którego Podzespół/Układ jest przeznaczony;
 12.  uszkodzeń powstałych w wyniku nieskutecznych prób czyszczenia systemu paliwowego lub/i olejowego, w którym stwierdzono zanieczyszczenia lub/i opiłki;
 13.  uszkodzeń powstałych podczas transportu lub wysyłki Podzespołu/Układu do Serwisu;
 14.  rekompensaty za czasową niesprawność pojazdu/maszyny oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub poniesione koszty, w tym holowanie pojazdu lub/i utracone w tym czasie zyski lub/i poniesione koszty wynajmu;
 15.  uszkodzeń i/lub nieprawidłowej pracy Podzespołu/Układu w wyniku wypadku, katastrofy, wojny, pożaru, oszustwa lub kradzieży.

Niniejsze Ogólne warunki gwarancji na usługi serwisowe w sieci Bosch Diesel obowiązują od dnia 18.04.2023.